اطلاع از آپدیت پکیج های جول اوستین

1- پکیج سمینارهای تصویری (زیرنویس فارسی) تا سمینار شماره 145 اضافه شد. (جدید)

2- پکیج سمینارهای تصویری (دوزیرنویس همزمان) تا سمینار شماره 63 اضافه شد. (جدید)

3- پکیج کتاب های الکترونیکی انگلیسی (PDF) تا سمینار شماره 63 اضافه شد. (جدید)

۴- پکیج کتاب های صوتی (MP3) تا سمینار شماره 60 اضافه شد.

5- پکیج کتاب های الکترونیکی فارسی (PDF) تا سمینار شماره 50 اضافه شد.

لینک دانلود پکیج های جول اوستین