چطور الماس جمع کنم؟

با انجام فعالیت های زیر (ستون نوع فعالیت) می توانید الماس جمع کنید و در صورتی که تعداد الماس های شما به حد نصاب مشخص شده رسید، می توانید از بخش جوایز و کد تخفیف ها، با پرداخت الماس هایتان، هدیه موردنظرتان را دریافت کنید.

شیوه نوشتن دیدگاه برای مقالات 

دیدگاه های یکی دو کلمه ای مثل «عالی بود»، «ممنونم»، «خیلی خوب بود» فقط یکی دو بار برای هر شخص ثبت خواهند شد، بیشتر از این اگر دیدگاه یکی دو کلمه ای مشابه موارد ذکر شده بنویسید، ثبت نخواهد شد و در نتیجه بابت نوشتن دیدگاه، الماسی دریافت نخواهید کرد. پس فقط اگر توضیح، پیشنهاد، نکته جدید یا انتقادی در مورد مطلب آن صفحه داشتید، طی چند جمله می توانید دیدگاه خود را بنویسید که خواندنش برای دوستان تان هم مفید باشد و مطمئنا چنین دیدگاه هایی خوانده و ثبت خواهند شد و به الماس هایتان اضافه خواهد شد. به فکر افرادی که دیدگاه شما را می خوانند، باشید.😃 خیلی خوب است اگر دیدگاه شما بتواند نکته جدید یا ارزش اضافه ای به من و دوستان تان اضافه کند.

جوایز و کد تخفیف ها

در این قسمت می توانید بر اساس تعداد الماس هایی که جمع کردید، جایزه دریافت کنید و همچنین می توانید جوایز و کد تخفیف هایی که تابحال دریافت کرده اید را در این قسمت مشاهده کنید.

برای مشاهده جوایز باید ابتدا وارد شوید.

گزارشات امتیازهای من

برای مشاهده این بخش باید ابتدا وارد شوید.