پادکست 1: خلاصه کتاب قدرت من هستم

پادکست 2: خلاصه کتاب عجیب ترین راز

پادکست 3: خلاصه کتاب ترن هوایی کارآفرینی

پادکست 4: خلاصه کتاب هرگز تمام نشد

پادکست ۵: خلاصه کتاب قدرت ذهن ناخودآگاه